Laboratori Meterologjise

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Laboratori  Meterologjik (METE) - Riviera shpk – Viti 2012

  • Kabine elektrike 20/0.4kv  1000KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator /UPS
  • Impianti elektrik i godinave
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri
  • Sistemi Akes Kontroll
  • Sistemi CCTV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites