Produkte

Aksesor, terminale per kabllo distribucioni

 • Xhunto,degezime TM

 • Terminale per kabllo TU,TM

 • Kuadro TM

 • Aksesor per kabllot TU ,TM

 • Xhunto,degezime TU

Aksesor fiksimi, kabllimi per panele

 • Kanaline,guajne per kabllim

 • Fasheta,kapse plastike

 • Morseta modulare

 • Kapikorda,manikota lidhese

 • Morseta kalimtare,komandimi

 • Aksesor marketimi

 • Sistemi kabllimit me zbare

 • Terminale te izoluar

Materjale civile instalative

 • Spina,adaptaor,zgjatues

 • Materjale ,aksesor lidhje

 • Morseta instalimi

 • Kuti plastike inkaso

 • Kuti plastike parete

Radrizatoret, Inverterat, UPS, Transformatoret

 • Radrizatoret

 • Inverterat,UPS.

 • Transformatoret TU/TU

 • Transformatoret TM/TU

 • Stabilizatoret TU

 • Gjenerator

Priza, spina industriale

 • Priza, spina industriale

 • Kuadro per priza industrial;e

Element komandimi dhe sinjalizimi

 • Llamba-spi D22

 • Pulsant D22

 • Kuti per pulsant dhe llambe-spi D22

 • Sinjalizues akustik D22

 • Sinjalizues optik dhe torreta sinjalizimi

 • Komutator D22

Materjale instalative per lidhje te levizeshme

 • Multipriza te levizshme

 • Instrumente mates portabel

 • Vegla pune elektrike

 • Zgjatues industrial me kabell

 • Llamba ,prozhektor portabel

Pajisje impjante civile

 • Pajisje civile incaso

 • Pajisje civile parete

 • Pajisje civile mbrojtje

 • Kuti incaso,parete

Produkte dhe sisteme sigurie

 • Sisteme alarmi vjedhje

 • Sisteme alarmi zjarri

 • Ndricues emergjence

 • Produkte sigurie per makina industriale

Sisteme TV-SAT, Thirje, Kontroll akses, CCTV

 • Citofoni,vidiocitofon

 • Sisteme kontroll aksesi

 • Sisteme thirje infermerie

 • Sisteme TV-SAT

 • Sisteme komandim dyersh

 • Sisteme njoftim kohe

 • Sistem CCTV

 • Sisteme telefoni,data

 • Sisteme telefoni,data

Llamba ndricimi

 • Llamba alogjene

 • Llamba floreshente

 • Llamba floreshente ekonomike

 • Llamba LED

 • Llamba shkarkim

 • Llamba shkarkim

 • Llamba speciale

Kabllot, percjellsat perdorim civil

 • Kabllo,percellesa me emetim te ulet tymi dhe gazi

 • Kabllo, percjellesa rezistent ndaj flakeve

 • Kabllo,percjellsa standart,antizjarr

Ushqyes per llamba

 • Transformator per LED

 • Drosel,ndezes per shkarkim

 • Drsel ,transformator,ndezes special

 • Transformator per halogjene

 • Drosela per floreshente

 • Drosela per floreshente ekonomike

Pajisje ndricimi

 • Ndricues ambjent jashtem

 • Ndricues ambjent brendeshem

 • Ndricues efekte speciale

 • Torreta,shtylla zinku

Pajisje aspirimi, ventilimi, higjene

 • Pajisje aspirimi

 • Pajisje ventilimi

 • Pajisjeelektrike banjo

Instrumenta mates te parametrave dhe kualitetit te energjise

 • Ampermetra,voltmetra

 • Instrumenta mates te kualitetit te energjis

 • Instrumenta mates izolacioni

 • Fazometer,frekuencemeter.

 • Instrumenta mates portativ

 • Transformatore rryme

Sisteme llogjike te programueshme

 • Kontaktor nderfaqeje

 • PLC

 • Rele nderfaqeje

 • Softe supervizimi

Pajisje komandimi dhe mbrojtje motorash

 • Pajisje komandimi kasete

 • Kontaktor

 • Softstarter

 • Siguresa,ndaresa me sigurese

 • Ndares,komandim gjendje

 • Salvamotor,rele termike

 • Rele matje,kontrolli

 • Rele mbrojtje pajisjesh

 • Inverter,rregullator shpejtesie

Sensore dhe celes pozicioni

 • Celesa pozicioni,finocorsa

 • Sensore electronik industrial

 • Sensor per efekte civile(levizje,fluks…)

Elemente, kabllo sisteme VDI

 • Fiber Optike

 • Kabell koaksiaL

 • Kabell telefonik

 • Kabell data

 • Kordon me konektor per VDI

 • Elemente konektimi per VDI

 • Kaseta,kuadro per VDI

 • Sisteme kabllimi

Sisteme automatizimi per godina civile, publike, industriale

 • Sisteme BUS,BY ME….

 • Sisteme supervizimi,SCADA

Element tokezimi, ekuipotencializim

 • Element lidhes ekuipotencializimi

 • Element tokezimi,rrufeprites

Kabllo, perdorim industrial

 • Kabllo industrial standart, antizjarr

 • Kabllo kontrolli,sinjalizimi

 • Kabllo industrial data

 • Kabllo industrial per sherbime te levizshme

Sisteme distribucioni me zbare

 • Blindo zbare per ndricim

 • Zbara dhe blindo fuqie per distribucion

Tubat, kanalinat, pasarelat pastike dhe metalike

 • Aksesor lidhje,fiksimi per kanalina

 • Kanalina standart,batiskop.

 • Kanalina,pasarela industriale

 • Kanalina,pajisje vetefiksuese ne kanalin

 • Kuti shperndarje plastike,metalike.

 • Kolona,minikolona,torreta.

 • Sisteme shperndarje ne dysheme

 • Tuba fleksibel,guajne

 • Tuba rigid

 • Tuba metalik

Pajisje te sistemit modular civile dhe industriale

 • Nderpreres modular me siguresa

 • Nderpreres modular

 • Priza modulare

 • Rele diferenciale

 • Shkarkues mbitensioni

 • Transformator modular

 • Pajisje komandimi

 • Pajisje kontrolli

 • Pajisje matje

 • Pajisje rregullimi

 • Pajisje sinjalizimi

 • Pajisje matje energjie dhe tarifimi

 • Kontaktor modulare

 • Automat manjeto termik,diferencial

 • Automat manjeto termik

 • Automat diferencial puro

Pajisje mbrojtje, komutimi deri In=3200A

 • Skede komutimi rrjet-rrjet-gjenerator

 • Kontaktor fuqie

 • Ndares skatolar 01

 • Ndares skatolar 012

 • Ndares skatolar 012 me siguresa

 • Rele diferenciale,toroididet

Kompesimi energjis, filtrat ne TU

 • Kondesator,bobina induktive.

 • Pajisje rifazimi

Kaseta, panele, kuadro plastik dhe metalik

 • Panele shperndarje

 • Panele industriale,universale

 • Kaseta industriale,universale

 • Kuadro shperndarje

 • Kuadro kantjeri

 • Rack 19"

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites