2012 Godine banimi dhe sherbmi ANA - Kontakt

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi dhe sherbime (46 apartamente,100 dyqane)  “ANA”

Kontakt sh.p.k – Viti 2013

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites