2011 Godine banimi dhe sherbimi TID

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi dhe sherbime (200 apartamente, 50 dyqane)  “TID”

TID sh.p.k – Viti 2011

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   2100KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV
  • Sistem CCTV
  • Sistem Audio, Sinjalizm Zjarri

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites