2010 Godine banimi dhe sherbime Homeplan - Kontakt

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi (80 apartamente) “Homeplan”

Kontakt sh.p.k – Viti 2010

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

 

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites