2009 Godine banimi dhe sherbimi Monte Mare - RIVIERA

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi dhe sherbime (100  apartamente, 18 dyqane) “Montemare Vlore”

Riviera sh.p.k – Viti 2009

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites