2008 Godine banimi dhe sherbimi HODAJ

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi (110 apartamente), Rr. “B.Biba”

Hodaj - Viti 2008

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites