2003 Godine banimi dhe sherbimi DELTA KONSTRUKSION

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi dhe sherbime  (52 apartamente, 20 dyqane), Rr. “S. Frasheri”

Delta Konstruksion - Viti 2003

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   400KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites